Arkkitehti

Arkkitehti on maankäytön ja rakennusten suunnitteluun liittyvä ammattinimike ja tutkinto. Suomessa koulutetaan myös sekä sisustus- että maisema-arkkitehteja. Arkkitehdin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka jälkeen voi halutessaan kouluttautua tekniikan lisensiaatiksi tai tohtoriksi. Suomessa arkkitehdiksi voi opiskella Tampereen teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopiston arkkitehtuurisessa tiedekunnassa ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella Espoossa. Useimmissa Euroopan maissa arkkitehdin opintoja voi suorittaa monissa taidekorkeakouluissa. Suomessa arkkitehti voi suuntautua rakennussuunnittelun tai yhdyskuntasuunnittelun pariin. Opiskelija voi myös erikoistua arkkitehtuurin teoriaan ja historiaan. Oulussa voi opiskella myös osittain englanninkielisenä aineistona detalji-suunnitteluun painottuvia architectural design -opintoja.

Arkkitehdin toimenkuva


Arkkitehdin toimenkuvaan kuuluu rakentamisen kokonaisosaaminen eli rakennus- sekä yhdyskuntasuunnittelu. Arkkitehti osallistuu työssään myös hankkeiden toiminnallisten, teknisten ja taiteellisten ominaisuuksien suunnitteluun. Sisustusarkkitehdin toimenkuvaan kuuluu kotien, työpaikkojen, virastojen, laitosten sekä erilaisten toimitilojen sisustussuunnittelua. Arkkitehdit työskentelevät niin julkisten kuin yksityistenkin yritysten työntekijöinä ja itsenäisinä yrittäjinä. Arkkitehdin yleisin työpaikka on Arkkitehtitoimisto. Maisema-arkkitehdin työhön kuuluu pääosin viherympäristön ja julkisten tilojen suunnittelua. Opiskeltava tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Maisema-arkkitehtia kutsuttiin aiemmin yleisesti puutarha-arkkitehdiksi. Rakennusarkkitehdit ovat ammattikorkeakoulusta valmistuneita suunnittelijoita, jotka toimivat koulutettuina asiantuntijoina rakennetun ympäristön suunnittelun eri vaiheissa ja tehtävissä sekä rakennussuunnittelijoina.

Jokaisella arkkitehdillä on oma yksilöllinen työskentelytapansa. Suunnittelun lähtötiedot ovat jokaisella samat eli suunnitelman mukainen kaava, jonka mukaan edetään, tilaohjelma ja työn tilaajan tavoitteet. Arkkitehti pohtii suunnitellessaan erilaisia kysymyksiä, kuten mitä voisi parantaa ja mitä säilyttää kohteesta tai alueesta riippuen. Rakennus- ja maisema-arkkitehti voivat pohtia myös sitä, minkälaisia rakennuksia on lähi-ympäristössä ja minkätyyppisiä näkymiä on tontille tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen myös rakennuksen suunnittelussa, joten suunnittelija saattaa myös pohtia, minkälainen kasvusto tontilla on ennestään ja minkälaisia reunaehtoja alueen liikenne asettaa projektille. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa on tärkeää tietää myös minkälaisia palveluja alueella on saatavilla ja minkätyyppinen on alueen asujaimisto.

Mitä tarkoittaa arkkitehtuurin informaatiotekniikka?

Arkkitehtuurin informaatiotekniikka tarkoittaa arkkitehtisuunnitteluun kuuluvia digitaalisia työvälineitä, kuten tietokoneavusteista suunnittelua. Arkkitehtien monia vuosisatoja käytössä ollut perinteinen käsin piirtäminen on historiaa ja tietokoneavusteinen työskentely on koko ajan vallannut alaa yhä enemmän. Rakennusalan projektipankit palvelevat arkkitehtejä ja kaikkia rakentamisen ammattilaisia verkossa, ja se on vaivaton ja turvallinen tapa jakaa kaikkea rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvää netissä. Projektipankki tarjoaa kaikille rakennussuunnitteluun osallistuville dokumettien laatimista ja hallintaa, turvallisuusmittauksia, automatiikkaa ja aikataulun projektin eri vaiheista. Työmaapäiväkirja sekä vika- ja puutelistat ovat arkkitehdille tärkeitä, sillä hän toimii usein projektin valvojana.

Yleinen ja vanhentunut käsitys on, että arkkitehti piirtää ja suunnittelee vain taloja. Arkkitehdin koulutus tarjoaa kuitenkin pätevyyden moneen eri tehtävään, kuten rakennussuunnittelijan, yhdyskuntasuunnittelijan, opettajan ja tutkijan työhön. Arkkitehdillä on kaikki oleelliset perustiedot monista asioista, kuten työhön käytettävistä työkaluista ja materiaaleista. Käytännössä arkkitehti on kuin suuren orkesterin pätevä kapellimestari, joka osaa taitavasti johtaa useiden eri soittajien muodostamaa orkesteria. Rakennuksen suunnittelu alkaa aina asiakkaan tilantarpeen selvityksellä, eli mukaan otetaan niin erikoissuunnittelijat, rakennesuunnittelijat, sähkösuunnittelijat kuin myös LVI-suunnittelijat. Suunnittelutyö alkaa aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja työhön kuuluu olennaisesti aina suunnittelijaryhmän suorittaman työn koordinointi.